Flames of War Rules

Liste over regler som vi bruker når vi spiller Flames of War, oversatt til norsk og gruppert etter hvilken type det er.

Movement
Fast Tank – Kjører 80cm i stedet for 60cm dersom en kjører Flat Out.
Unreliable – Blir bogged down dersom den kjører flat out og triller 1 på terning.
Heavy Tank – Blir sittende fast (Bogged Down) på 1-2 på en d6 terning.
Amphibious: Water is Difficult Going.

Fast Tank: Moves 32”/80cm At the Double.
Horse Artillery: Fire at full ROF after unlimbering
Light Tank: Moves 16”/40cm on Roads or when going Cross Country.
Mountaineers: Can double across steep hills. Mountains are Difficult
Going. Cliffs are Skill test to cross.
Overloaded: Bog Down on 1 or 2.
Portee: Vehicle’s gun may dismount.
Slow Tank: Only moves 8”/20cm.
Unreliable: Breaks down on 1 if moving At the Double, or when Freeing
from Bogged Down.
Very Slow Tank: Moves 6”/15cm.
Wide Tracks: Roll 4+ to immediately free from Bogging Down

Shooting
Awkward Layout: No move and fire.
HMG Carrier: Fire as MG when moving or HMG if stationary.
Improvised Armour: Extra 5+ save against Firepower 5+ or 6 weapons.
No HE: Can only hit vehicles.
Passenger-fired Weapons: Must have passengers mounted to fire.
Protected Ammo: Crew may re-roll to remount Bailed Out vehicles.
Recoilless Guns: Not Concealed if fired.

Annet
Rotering av tankser i movement eller shooting: Dersom en roterer slik at turreten peker innenfor arc of fire teller det ikke som movement og en kan bruke full rate of fire. En slipper å trille for terreng.

Terreng
Det finnes grovt sett tre ulike, slow going, difficult going og very difficult going. Slow going påvirker kun speed, mens de andre gjør at du må ta en sjekk eller å bli bogged down.

 

Assaults
Tank Assault: Gives Anti-tank rating in assaults.
Improvised Tank Assault: Teams are Destroyed if they roll a 1 to hit.

Leave a Reply